..:: مغز کامپیوتر ::..
کلید رهایی از تاریکی
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : علی عبدیان
مطالب اخیر
نویسندگان
نظرسنجی
شما بیشتر به چه نوع مطلبی علاقه دارید ؟
یه دونه ماژول ایجاد کنین و کدای زیررو وارد اون کنین:

 

 

 

 Option Explicit

 

 

Private Declare Function RegCloseKey Lib "advapi32" ( _

  ByVal hKey As Long) As Long

 

Private Declare Function RegCreateKeyEx Lib "advapi32" _

  Alias "RegCreateKeyExA" ( _

  ByVal hKey As Long, _

  ByVal lpSubKey As String, _

  ByVal Reserved As Long, _

  ByVal lpClass As String, _

  ByVal dwOptions As Long, _

  ByVal samDesired As Long, _

  ByRef lpSecurityAttributes As SECURITY_ATTRIBUTES, _

  ByRef phkResult As Long, _

  ByRef lpdwDisposition As Long) As Long

 ادامه مطلب


نوع مطلب : برنامه سازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 

به برنامتون اضافه کنین و کدای زیر وارد اون کنین:Class Moduleیه دونه

 

 

Option Explicit

'Initialization of New ClassNames

Private Const ICC_BAR_CLASSES = &H4      'toolbar, statusbar, trackbar, tooltips

Private Declare Sub InitCommonControls Lib "comctl32.dll" ()

Private Declare Function InitCommonControlsEx Lib "comctl32.dll" (lpInitCtrls As tagINITCOMMONCONTROLSEX) As Boolean

 

Private Type tagINITCOMMONCONTROLSEX

   dwSize As Long   ' size of this structure

   dwICC As Long    ' flags indicating which classes to be initialized.

End Type

 

' ToolTip Styles

Private Const TTS_ALWAYSTIP = &H1

Private Const TTS_NOPREFIX = &H2

Private Const TTS_BALLOON = &H40 ' comctl32.dll v5.8 require

 

Private Const CW_USEDEFAULT = &H80000000

 

Private Const WS_POPUP = &H80000000

 

Private Const WM_USER = &H400

 ادامه مطلب


نوع مطلب : برنامه سازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
 

یه دونه ماژول به برنامتون اضافه کنین و کدای زیر وارد اون کنین:

 

 

 

Option Explicit

' -----------------

' ADVAPI32

' -----------------

' function prototypes, constants, and type definitions

' for Windows 32-bit Registry API

 

Public Const HKEY_CLASSES_ROOT = &H80000000

Public Const HKEY_CURRENT_USER = &H80000001

Public Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002

Public Const HKEY_USERS = &H80000003

Public Const HKEY_PERFORMANCE_DATA = &H80000004

Public Const ERROR_SUCCESS = 0&ادامه مطلب


نوع مطلب : برنامه سازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

به فرمتون اضافه کنین و کد زیررو وارد فرمتون کنین:Labelویه دونهCommandButtonیه دونه

 

Private Declare Function GetUserNameA Lib "advapi32.dll" (ByVal lpBuffer As String, nSize As Long) As Long

Public Function GetUserName() As String

  Dim UserName As String * 255

 ادامه مطلب


نوع مطلب : برنامه سازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
1390/03/21 :: نویسنده : علی عبدیان

 

به فرمتون اضافه کنین و کدای زیررو وارد برنامتون کنین:Label,CommandButton یه

 

Dim m, y, d, x

 

Private Sub Command1_Click()

  m = MonthName(Month(Date), False)

  y = Year(Date)ادامه مطلب


نوع مطلب : برنامه سازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

 

یه ماژول به فرمتون اضافه کنین و کدای زیررو واردش کنین:

 

 

Public Declare Function Shell_NotifyIcon Lib _

"shell32.dll" Alias "Shell_NotifyIconA" _

(ByVal dwMessage As Long, lpData As NOTIFYICONDATA) _

As Long

 

Public Const WM_MBUTTONDBLCLK = &H209

Public Const NIM_ADD = &H0

Public Const NIM_DELETE = &H2

Public Const NIM_MODIFY = &H1

Public Const NIF_ICON = &H2

Public Const NIF_MESSAGE = &H1

Public Const NIF_TIP = &H4

Public Const WM_LBUTTONDBLCLK = &H203

Public Const WM_LBUTTONDOWN = &H201

Public Const WM_LBUTTONUP = &H202

Public Const WM_MOUSEMOVE = &H200

Public Const WM_RBUTTONDBLCLK = &H206
ادامه مطلب


نوع مطلب : برنامه سازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
اول یه منوبه نام

برابر با عکسی که می خواین کنار منو قرار بگیره تنظیم کنین Pictureبه فرمتون اضافه کنین و خاصیتPictureBoxحالایه

و ابعادش بهتره13*13باشهBMPتوجه کنین که این عکس باید از نوع

هستن…\Microsoft Visual Studio\Common\Graphics\Bitmaps\TlBr_W95عکسهای مخصوص منوها معمولا تو

 

 

حالا یه ماژول به فرمتون اضافه کنین وکدای زیر واردش کنین:  

 

Public Declare Function GetMenu Lib "user32" (ByVal hwnd As Long) As Long

 

Public Declare Function GetSubMenu Lib "user32" (ByVal hMenu As Long, ByVal nPos As Long) As Long

 

Public Declare Function GetMenuItemID Lib "user32" (ByVal hMenu As Long, ByVal nPos As Long) As Long

 ادامه مطلب


نوع مطلب : برنامه سازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

به فرمتون اضافه کنین و کدای زیررو وارد فرمتون کنین:CommandButtonیه دونه

 

 

Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String, ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long

Private Declare Function GetDesktopWindow Lib "user32" () As Long

 

Private Sub Command1_Click()

  mailto = "mailto:Gh_dadashi@yahoo.com?subject=for vbprogramer&body=test too"

  q = ShellExecute(GetDesktopWindow(), "Open", mailto, nil, nil, sw_shownormal)

End Sub


ادامه مطلب


نوع مطلب : برنامه سازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

به فرمتون اضافه کنین و برای:CommandButtonیه دونه

 

1.Shutdown:

 

     Private Sub Command1_Click()

         Shell ("shutdown.exe -s -t 0")   '=>  "Shutdown"

     End Sub

 

2.Restart:

 

     Private Sub Command1_Click()

         Shell ("shutdown.exe -r -t 0")   '=>  "Restart"

    End Sub

3.Logoff:

    Private Sub Command1_Click()

        Shell ("shutdown.exe -y -t 0")   '=>  "Logoff"

    End Sub

 ادامه مطلب


نوع مطلب : برنامه سازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
  وکدای زیررو وارد فرمتون کنین:Interval=به فرمتون اضافه کنین200(Timer)یه تایمر  

 

Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long

Private Declare Function PostMessage Lib "user32" Alias "PostMessageA" (ByVal hwnd As Long, ByVal wMsg As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long

 

Const SW_SHOWNORMAL = 1

Const WM_CLOSE = &H10

'-------------------------

 

Private Sub Form_Load()

   Timer1.Enabled = True

End Sub

 ادامه مطلب


نوع مطلب : برنامه سازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


( کل صفحات : 4 )    1   2   3   4   
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
 
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic